ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ เรื่องเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต

http://nadue.go.th/61//public/images/content/CCF_000008.pdf

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207