ประกาศองค์การบริหารส่วนนาเดื่อ เรื่อง ประกาศรับสมัครนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานาเดื่อคัพ ตำบลนาเดื่อ ประจำปี 2561

12678114931267811493-Copy991039670991039670

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207