วันที่ 25 -26 สิงหาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ได้ลงพื้นที่ศุนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 8 แห่ง เพื่อพบปะผู้ปกครองและมอบเงินอาหารกลางวัน พร้อมอาหารเสริม(นม) จึงขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านๆที่ให้ความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207