องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ ร่วมกับสาธารณสุขอำเภอศรีสงคราม ออกรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรค โควิด -19 และรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลนาเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207