วันที่12และวันที่13 มิ.ย.64องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ(งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอศรีสงครามออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคลัมปีสกินและยุงลายตามคอกสัตว์เลี้ยง(โค -กระบือ)ของเกษตรกรในเขตพื้นที่คำบลนาเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207