องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อออกฉีดพ่นฆ่าเชื้อภายในศูนย์เด็กเล็กในเขตพื้นที่ตำบลนาเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207