วันที่10มิถุนายน 2564องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น(ระดับตำบล)เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207