กองช่างออก สำรวจทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ.49-001 สายแยกทางหลวง 2032 - บ้านนาเดื่อ เพื่อก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตามงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207