โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การทำขนมวันที่23-24มีนาคม2564 ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนาโอหมู่ที่4

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207