โครงการตำบลนาเดื่อสะอาด คนในตำบล มีสุข วันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ บ้านนาชุม ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207