โครงการส่งเสริมกลุ่มจักสานไม้ไผ่ ณ ศาลาประชาคม หมู่บ้านนาเดื่อ หมู่ที่9

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207