โครงการเฝ้าระวังอุบัติเหตุทางถนน และสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207