โครงการส่งเสริมความรู้และฟื้นฟูการประกอบอาชีพ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207