โครงการประชุมประชาคมเพื่อเพิ่มเติม/แก้ไข/เปลียนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-พ.ศ.2564) ระหว่างวันที่ 6-8 ธ.ค.2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ
ตำบลนาเดื่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม
โทร.042-056207 โทรสาร 042-056207