องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อได้ประชุม ประจำเดือน ข้าราชการ พนักงานงานจ้าง วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th