วันที่29 มิถุนายน 256 นายก อบต.นาเดื่อ และคณะผู้บริหาร อบต.นาดื่อ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 12 ตำบลนาเดื่อ อำเภอศรีคราม จังหวัดนครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเดื่อ

ตำบลนาเดื่อ  อำเภอศรีสงคราม  จังหวัดนครพนม

www.nadua.go.th